Poistenie zásielky

Služba poistenie zásielky – Obchodné podmienky

V prípade, ak v priebehu dopravy dôjde k poškodeniu alebo strate tovaru zakúpeného u predávajúceho, predávajúci túto reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase podľa nasledujúcich podmienok:

 1. Predávajúci sa po zakúpení služby zaväzuje prednostne vybaviť reklamáciu tovaru poškodeného pri doprave.
 2. Kupujúci má na uplatnenie služby 7 dní od doručenia tovaru.
 3. Na jednu objednávku možno službu kúpiť len raz. Služba sa vzťahuje na všetky produkty v objednávke.
 4. Služba nie je poistením ani inou službou poskytovanou v rámci poisťovacej činnosti.
 5. Každý kupujúci má možnosť zakúpiť službu pri každej objednávke tovaru, pri ktorej je táto služba ponúkaná. Kupujúci zaplatí cenu služby zároveň so zakúpeným tovarom, s ktorým je služba zakúpená.
 6. Služba je výslovne uvedená na nákupnom doklade. Cena za službu 1,00 EUR vrátane DPH.
 7. Spätné zakúpenie tejto služby nie je možné.
 8. Pre uplatnenie služby je nevyhnutné, aby kupujúci výslovne informoval predávajúceho o tom, že uplatňuje službu, a to telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci zároveň dodá predávajúcemu všetky informácie potrebné na uplatnenie služby, najmä identifikáciu tovaru zakúpeného u predávajúceho a fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
 9. Pri uplatnení služby kupujúcim sa predávajúci zaväzuje do 24 hodín kontaktovať kupujúceho ohľadom možných spôsobov riešenia reklamácie – napríklad výmena tovaru, vrátenie peňazí, a pod.
 10. Lehota na vybavenie reklamácie poškodenej zásielky plynie až po splnení vyššie uvedených podmienok.
 11. Služba sa nedá uplatniť:
  1. Opakovane k rovnakému kusu výrobku.
  2. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami či na tovar javiaci známky opotrebenia používaním atď.
  3. Na poškodenie tovaru vzniknuté inak ako pri doprave, t. j. napríklad na poškodenie vzniknuté:
   • mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, nesprávnym skladovaním výrobku,
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
   • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
   • zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
   • zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 
 1. Služba sa nevzťahuje na prípady poškodenia pri doprave tovaru od kupujúceho k predávajúcemu v prípade uplatnenia služby, či v prípade uplatnenia práva kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej 14-dňovej lehote od doručenia tovaru, ktorú s dopravcom dohodol sám kupujúci.
 2. Služba sa nevzťahuje na riešenie nedoručenej zásielky.
 3. Služba sa nevzťahuje na tovar ako sú krmivá a liečivá po porušení spotrebiteľského balenia ak ich otvoril alebo porušil kupujúci, spotrebiteľ, zákazník.
 4. Prenesenie platnosti služby na tretiu osobu nie je možné.
 5. Služba je poskytnutá v okamihu doručenia tovaru kupujúcemu.
 6. Ak je kupujúci – spotrebiteľ, súhlasí s poskytnutím služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu a berie na vedomie, že ani v prípade využitia tohto zákonného práva po doručení tovaru, nemá nárok na vrátenie ceny za službu.
 7. Predávajúci nahradí kupujúcemu cenu služby v prípade, keď nesplní svoj záväzok vyriešiť reklamáciu v lehote.

 

Kontakt pre uplatnenie služby:

obchod@zdraviezvierat.sk

+421 908 987 523

 

V Košiciach dňa 9.10.2023