Ochrana osobných údajov

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ

Stránka pre zákazníkov o tom, akým spôsobom, prečo a ako sú spracovávané osobné údaje získavané na základe objednávok/registrácie cez internetový obchod Zdraviezvierat.sk.

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení ("zákon o ochrane osobných údajov").

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Komu udeľujete svoj súhlas

Spoločnosť Zdravie zvierat s.r.o., so sídlom Matuškova 18, 040 11 Košice, ktorá prevádzkuje internetový obchod Zdraviezvierat.sk, spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, tieto údaje:

Osobné údaje poskytnuté užívateľom internetového obchodu Zdraviezvierat.sk pri registrácii. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo platobnej karty, číslo účtu). Tieto údaje sú potrebné na účely poskytovania objednaných služieb a vedenie účtovníctva. Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a desať rokov od jej skončenia.

Osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o odber našich noviniek a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, kedy budeme ponúkať tovar a služby (internetový obchod) prostredníctvom stránky Zdraviezvierat.sk.

V prípade, že užívate naše služby alebo surfujete po našich webových stránkach, môžeme zbierať údaje o Vašich návštevách našich webových stránok, užívanie našich služieb. Tieto údaje zahŕňajú Vašu IP adresu, správanie na webových stránkach Zdraviezvierat.sk. Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies alebo prostredníctvom trackovacích technológií, pretože Vám chceme poskytovať čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu jedného roka.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov (v súlade so zákonom).

Spoločnosť Zdravie zvierat s.r.o., ktorá prevádzkuje internetový obchod Zdraviezvierat.sk, spracováva ako spracovateľ najmä kontaktné údaje odberateľov (meno, priezvisko, email), prípadne ďalšie údaje o odberateľoch, informácie o správaní odberateľov/užívateľov na stránke Zdraviezvierat.sk.

S Vašimi osobnými údajmi, ako aj s osobnými údajmi Vašich odberateľov budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, najmä:

Pre zabezpečenie serverov využívame SSL certifikát

Mailové správy sú kontrolované na prítomnosť vírusov a ich obsah na phishing.
Prístup k osobným údajom našich zákazníkov je možný len cez viacúrovňové prihlásenie kompetentných osôb.

Osobné údaje, ktoré spracovávame môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetového obchodu Zdraviezvierat.sk, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností (na účely prepravy a spracovávania účtovníctva).

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.