Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Zdravie zvierat s.r.o., so sídlom Matuškova 469/18, 040 11 Košice, IČO: 52 253 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45834/V (ďalej aj ako „Zdravie zvierat“ alebo ako „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim.

1.2 Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.obchod.zdraviezvierat.sk (ďalej aj ako „Zdraviezvierat.sk“) a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru (ďalej len "Kupujúci").

1.2.1 V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon“).

1.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

II. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Zdraviezvierat.sk

2.2 Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, prípadne emailom na adrese obchod@zdraviezvierat.sk, alebo na telefónnom čísle +421 908 987 523.

2.3 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Objednávka sa zatiaľ nezačala spracovávať, tento e-mail je odosielaný automaticky a potvrdzuje iba zaradenie objednávky do systému. Objednávka nie je v tejto fáze potvrdená - nie je možné garantovať dostupnosť, ani uvedenú cenu.

2.4 Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

2.5 Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Každá objednávka je teda záväzná.

2.6 Kupujúci potvrdením odoslania objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo a email
 • Kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

− Kontaktnú osobu a telefón
− IČO a DIČ spoločnosti
− Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

2.7 Storno podmienky: Kupujúci má možnosť stornovať objednávku do 12 hodín od uskutočnenia objednávky, resp. podľa dohody s kontaktnou osobou internetového obchodu.

Storno objednávky je možné uskutočňovať výhradne písomne - emailom.

Internetový obchod si taktiež vyhradzuje právo stornovať objednávku zákazníka v prípade neúspešného pokusu o overenie objednávky u zákazníka alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný e-mailom (e-mail odosielaný zo systému portálu Zdraviezvierat.sk).

III. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

3.1 Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pri prevzatí tovaru dobierkou (platba v hotovosti kuriérovi),
 • Pri osobnom prevzatí tovaru iba vopred online platobnou kartou, prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo prevodným príkazom z banky,
 • Pred prevzatím tovaru online platobnou kartou prostredníctvom služby GoPay,
 • Pred prevzatím tovaru prostredníctvom elektronického bankovníctva príslušnej banky (internet banking),
 • Pred prevzatím tovaru prevodným príkazom z banky na účet prijímateľa (rozumej internetový obchod Zdraviezvierat.sk), a to so správnym variabilným symbolom, čím sa rozumie číslo objednávky.
 • Pri vybraných produktoch je možná iba platba pred doručením tovaru, t.j. online platba platobnou kartou, online platba cez internet banking, alebo platba bankovým prevodom.
 • V prípade neidentifikovateľnej platby je táto zaslaná späť na účet, z ktorého bola poslaná. Pri priamom vklade zostávajú peniaze na účte Zdraviezvierat.sk, kým sa o ne neprihlási vkladateľ a adekvátne nepreukáže, že ich vkladal. Internetový obchod Zdraviezvierat.sk nie je povinný dohľadávať vkladateľa pri spôsobe úhrady priamym vkladom.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom je priložený dodací list (daňový doklad - faktúra - bude zaslaný emailom). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

3.2 Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Zdraviezvierat.sk.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

3.4 Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

IV. DODACIE PODMIENKY

4.1 Objednaný tovar bude dodaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

4.2 Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode, alebo podľa dohody so zákazníkom.

4.4 Prostredníctvom kuriéra je tovar doručený najneskôr do 24 hodín od dňa odoslania, o čom je zákazník taktiež informovaný emailom. Pokiaľ zásielku neobdržíte do 3 dní od prijatia emailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa prosím na obchod@zdraviezvierat.sk, alebo na telefónnom čísle +421 908 987 523, zásielku pre vás dohľadáme.

4.5  V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, alebo bude objednávka nekompletná, zákazníka kontaktujeme emailom, prípadne telefonicky a oznámime termín odoslania, resp. ponúkneme adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný. V prípade, že tovar nemôžeme zabezpečiť, informujeme zákazníka emailom, prípadne telefonicky. Ak je tovar nedostupný, internetový obchod Zdraviezvierat.sk si vyhradzuje právo objednávku zrušiť.

4.6 Za dodanie objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady:

 • Prostredníctvom kuriéra = 3,90 € 
 • Osobný odber v Košiciach = 1 €
 • Jednotný poplatok za platbu dobierkou je 1,50 €.
 • Balné neúčtujeme.

4.7 V prípade osobného odberu tovaru je možná iba platba vopred.

V. VRÁTENIE TOVARU/ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim/spotrebiteľom.

5.2 Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom a dokladom o kúpe.

Výňatok z aktualizovaného zákona: ,,spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar napr. s originálnymi visačkami a podobne - s tovarom môže zaobchádzať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni.“

5.3 Tovar ako sú krmivá a liečivá po porušení spotrebiteľského balenia nie je možné vrátiť (aj z hygienických dôvodov) a ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak ich kupujúci, spotrebiteľ, zákazník otvoril alebo porušil. Ak má tovar záručnú lehotu (dobu spotreby) a  bol Kupujúcim, spotrebiteľom, zákazníkom otvorený resp. bolo porušené spotrebiteľské balenie, nie je možné ho vrátiť a ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

5.4 Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať v písomnej forme a najneskôr v posledný deň lehoty odovzdať odstúpenie na poštovú prepravu alebo ho osobne doručiť. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne zaslať tovar na našu adresu pri odstúpení od zmluvy. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (prijatia tovaru na vrátenie) bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

O každom vrátení tovaru musí byť internetový obchod vopred informovaný. Predídeme tak situáciám s nedoručenými balíkmi od poskytovateľov prepravných služieb.

Preberáme len balíky, o ktorých sme vopred informovaní, a balíky bez dobierky.
Pokiaľ tak zákazník neučiní, zásielka sa vráti k zákazníkovi naspäť.

5.5 Vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu Zdravie zvierat s.r.o., Matuškova 18, 040 11 Košice.

5.6 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5.7 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Súvisiace dokumenty: 

Poucenie_o_uplatneni_prava_spotrebitela_na_odstupenie_od_zmluvy

Vzorovy_formular_na_odstupenie_od_zmluvy

VI. REKLAMÁCIE

6.1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

6.2 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.3 Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.

6.4 Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6.5 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • nesprávnym skladovaním výrobku,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6.6 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

6.7 Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

6.8 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

6.9 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa, uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

6.10 Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.11 Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

6.12 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

6.13 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Súvisiace dokumenty:

Reklamačný protokol

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7.2 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

7.3 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

7.4 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

7.5 Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici

7.7 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v internetovom obchode na marketingové účely, súhlasil tým so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7.8 Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

7.9 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

7.10 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

7.11 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

7.12 „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

7.13 Internetový obchod Zdraviezvierat.sk používa na ochranu formulárov Invisible reCAPTCHA od spoločnosti Google.

VIII. AKCIE A ZĽAVY

8.1 Internetový obchod Zdraviezvierat.sk je oprávnený vyhlasovať a upravovať akcie na svojich stránkach podľa uváženia. Vyhlásené akcie je však povinný dodržať až do ich odvolania, resp. zmeny. V prípade súťaže nemá zákazník žiaden právny nárok na výhru a táto ani nie je vymáhateľná. Akcie nie je možné kombinovať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Adresa orgánu dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55V Košiciach dňa 2.4.2024